Regulamin sklepu internetowego

iskiereczka.com

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://iskiereczka.com, zwanego dalej „Sklepem”.

 2. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż w modelu Dropshipping

– na odległość za pomocą sieci Internet

 1. Asortyment oferowany w Sklepie jest:

nowy,nieużywany.

 1. Sklep prowadzony jest przez Ewę Gruszczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HEJA-NET Ewa Gruszczyńska, posiadającą NIP 845-195-90-45, REGON 380035343, zwaną dalej „Administratorem”.

 2. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://iskiereczka.com, e-mail – kontakt@iskiereczka.com, adres korespondencyjny – Gdańsk 80-145, ul. Skarpowa 93/2.

 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

§ 2

Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://iskiereczka.com prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HEJA-NET Ewa Gruszczyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 845-195-90-45, REGON 380035343.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Dropshipping – jeden z modeli sprzedaży realizowany w Sklepie polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola Sklepu w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta.

 7. Dostawca – podmiot zewnętrzny realizujący wysyłkę do Klienta.

 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 11. Konto Klienta – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 13. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego na łamach tego Sklepu.

 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 16. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 18. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

 19. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

 20. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Skarpowa 93/2, 80-145 Gdańsk

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@iskiereczka.com

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 883493269

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 74 1140 2004 0000 3102 7760 4446.

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

  2. dostęp do sieci Internet;

  3. adres poczty email.

 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce prywatności.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika lub adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

 7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

  1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;

  2. zamówienia Produktu,

  3. zmiany swoich danych;

  4. zmiany swojego hasła;

  5. sprawdzenia swojego zamówienia;

  6. usunięcia swojego konta.

§ 7

Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

 2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

 3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

 4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera

 5. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

 6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

  1. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

  2. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

  3. wybór formy dostawy i płatności;

  4. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „kupuję i płacę”;

  5. wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

 8. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

 9. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

 10. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 7., powinien podać:

  1. imię i nazwisko odbiorcy;

  2. dokładny adres dostawy;

  3. numer telefonu kontaktowego;

  4. adres e-mail zamawiającego.

 11. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 12. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

  1. dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

  2. opis produktu;

  3. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

  4. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

  5. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

  6. sposób płatności;

  7. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami;

  8. informację o prawie do rękojmi w przypadku Klientów będących Konsumentami;

  9. w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni znajdujący zastosowanie do Klientów będących Konsumentami.

 13. Sklep Internetowy nie dopuszcza możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, koszt 15,01zł.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Karta płatnicza

 2. E-przelew

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Dropshipping

 1. Sklep informuje, że sprzedaż asortymentu prowadzona w modelu Dropshipping.

 2. Administrator oświadcza, że otrzymał zgodę od swojego klienta do udostępnienia danych w celu przesłania produktu za pośrednictwem Dostawcy w modelu Dropshipping.

 3. Administrator ponosi odpowiedzialność za podanie Dostawcy danych otrzymanych od Klienta tj. danych do doręczeń oraz za przekazania zamówienia za swojego Klienta.

 4. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru przez Klienta w okresach wskazanych w Regulaminie.

§ 10

Dostawa

 1. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sprzedawcę realizowane, według wyboru dokonanego przez Klienta.

 2. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 4. Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.

 5. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 6. Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem

  1. na adres: HEJA-NET Ewa Gruszczyńska, ul Skarpowa 93/2, 80-145 Gdańsk

  2. lub adres email: kontakt@iskiereczka.com

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Hurtownia BenBaby ul. Rejtana 53a, Rzeszów 35-326

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12

Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana :

  1. listownie na adres: HEJA-NET Ewa Gruszczyńska, ul. Skarpowa 93/2, 80-145 Gdańsk

  2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@iskiereczka.com

 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Dostawcy: Hurtownia Ben Jerzy Drobot, ul. Rejtana 53a, 35-326 Rzeszów.

 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 6. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

 7. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 9. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.

 10. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 11. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub skontaktować się ze sprzedawcą.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21 REGON: 242888558 KRS: 0000414281 – w celu przechowywania danych na serwerze,

 2. MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego,

 3. Hurtownia Ben Jerzy Drobot, Rejtana 53a, Rzeszów 35-326 – w celu realizacji zamówienia.

4. Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę:

HEJA-NET Ewa Gruszczyńska

ul. Skarpowa 93/2

80-145 Gdańsk

tel.: 883493269

e-mail: kontakt@iskiereczka.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Konsument może skutecznie złożyć również w drodze wiadomości e-mail.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument zobowiązany jest odesłać na adres Sklepu lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 5. Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem . Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 3 i pkt 5 niniejszego załącznika w części „Skutki odstąpienia od umowy”

 8. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………… …………………………………………..

imię i nazwisko Konsumenta(-ów) (data)

…………………………………

…………………………………

adres Konsumenta(-ów)

HEJA-NET Ewa Gruszczyńska

ul. Skarpowa 93/2

80-145 Gdańsk

e-mail: kontakt@iskiereczka.com

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*), niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………..………;

data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………………….

……………………………………………………….. podpis Konsumenta – tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej

(*) Niepotrzebne skreślić.