Reklamacje

Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana :

  1. listownie na adres: HEJA-NET Ewa Gruszczyńska, ul. Skarpowa 93/2, 80-145 Gdańsk

  2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@iskiereczka.com

 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Dostawcy: Hurtownia Ben Jerzy Drobot, ul. Rejtana 53a, 35-326 Rzeszów.

 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 6. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

 7. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 9. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.

 10. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 11. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POBIERZ WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI

Zwroty

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę:

HEJA-NET Ewa Gruszczyńska

ul. Skarpowa 93/2

80-145 Gdańsk

tel.: 883493269

e-mail: kontakt@iskiereczka.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Konsument może skutecznie złożyć również w drodze wiadomości e-mail.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument zobowiązany jest odesłać na adres Sklepu lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 5. Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem . Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 3 i pkt 5 niniejszego załącznika w części „Skutki odstąpienia od umowy”

 8. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

Pobierz WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY